Studentenes stemme løftes fram i forskning

Studentenes stemme løftes fram i forskning

2019-05-27

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Studentenes stemme løftes fram i forskning

Irene Velten Rothmund disputerte nylig ved Stockholms universitet med avhandlingen «Å gjøre dansen til sin. Bachelorstudenters levde erfaringer i moderne- og samtidsdans.» Irene har arbeidet som danser og dansepedagog i over 20 år, og er ansvarlig for samtidsdans fordypning ved Norges dansehøyskole.'

Studentenes stemme løftes fram i forskning

Gjennom å løfte frem studentenes stemme, bidrar avhandlingen med ny kunnskap om prosesser i en profesjonsutdanning i dans - et område det finnes lite eksisterende forskning på. Med vekt på studentenes erfaringer i deres daglige dansetrening belyses i tillegg hvordan moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans kan forstås som til dels ulike tradisjoner, med ulike syn på blant annet danseteknikk, kropp og estetiske idealer.

Et brudd mellom to verdener

Temaet har utspring i Irenes egen erfaring som dansestudent i sin tid, og som dansepedagog gjennom mange år. Hun er utdannet danser og pedagog i moderne dans fra KHIO, etterfulgt av en etterutdanning i Nederland basert i postmoderne dans. Hun opplevde det den gang som et brudd mellom to verdener. Dagens dansestudenter på NDH møter både moderne dans og postmoderne dans i sin utdanning, og Irene har vært interessert i å undersøke hvordan det oppleves å møte ulike tradisjoner i en og samme utdanning. I tillegg ønsket hun å forstå mer av studentenes prosess fram mot å bli danser og pedagog og endringen i deres forståelse av moderne- og samtidsdans.

Hun har valgt å ha hovedvekt på studentenes daglige dansetrening, som består av både danseteknikk med læring av fastlagt materiale, og utforskende arbeid og improvisasjon.
«Jeg opplever at det finnes en del motsetninger i dansefeltet mellom det å arbeide med danseteknikk eller improvisasjon. Jeg har derfor ønsket å utfordre disse motsetningene, ved å undersøke nærmere sammenhenger, og forskjeller, mellom disse ulike innfallsvinklene til dans.»Innblikk i studentenes opplevelser og refleksjoner

Materialet består av logger og intervjuer som er samlet inn over hovedsakelig 2 år av 11 studenter i ulike årskull. I loggene beskriver studentene opplevelser fra deres daglige trening. I intervjuene følges temaer fra loggene opp i tillegg til at studentene involveres i diskusjoner om sentrale spørsmål knyttet til tradisjoner i dans.

Avhandlingen undersøker hva som er kjennetegn ved studentenes erfaringer i moderne- og samtidsdans gjennom utdanningen. Dette viser hun gjennom tolkningen av materialet som er organisert i fire hovedkapitler knyttet til tradisjon, læring, tilstedeværelse i kroppen og i dansen, og transformasjon. Irene avgrenset 10 hovedtemaer som utgjør kjennetegnene ved studentenes erfaringer i utdanningen. Det siste hovedtemaet, å gjøre dansen til sin, kjennetegner studentenes transformasjon gjennom utdanningen, og er også sentral for de øvrige hovedtemaene.

Irene identifiserte tre nivåer i hvordan studentene gjør dansen til sin:

Det første nivået dreier seg om studentenes daglige arbeid med å lære dans, hvor de gjennom refleksjon, handling og emosjonell involvering arbeider aktivt med å inkorporere dansen i egen kropp.

Det andre nivået viser til en mer dyptgående endring over tid, hvor studentene føler økt eierskap til dansen, egen kropp og egen fagkunnskap. Studentene blir mer selvstendige i forhold til faget og pedagogen, de får en mer utforskende tilnærming til egen læring, og de opparbeider seg en kroppslig basert kunnskap i dans.

Det tredje nivået viser til hvordan studentene forhandler aktivt med tradisjoner i moderne- og samtidsdans. Med støtte i Gadamers tradisjonsforståelse viser hun hvordan studentene opparbeider seg et repertoar av praksiser som setter dem i stand til å bli aktive deltagere i en tradisjon. Studentene endrer sin relasjon til moderne- og samtidsdanstradisjonene, og de gjør deler av samtidsdanstradisjonen til sin.

Verdifull kunnskap i arbeidet som pedagog 

Disse tre nivåene for hvordan studentene gjør dansen til sin gir viktig kunnskap som Irene mener er relevante ut fra et pedagogisk perspektiv: Belysningen av kompleksiteten i studentenes daglige arbeid med å lære dans, gir et grunnlag for å ta didaktiske valg basert også i studentens perspektiver og egenaktivitet. Forståelse av studentenes omfattende transformasjon gjennom utdanningen, kan være til hjelp for å ta enda mer begrunnede valg i hvordan møte en fersk førsteårsstudent i forhold til en erfaren tredjeårsstudent. I tillegg er studentenes forhandlinger med tradisjoner et sentralt tema som det sjeldent er fokus på. Irene ønsker å fremme en større bevissthet om tradisjonens betydning i utdanning, og det å finne sitt eget ståsted i forhold til tradisjonen.

Sammendrag av avhandlingen

«Å forstå mer av studenters prosesser gjennom en utdanning er av stor betydning for meg som pedagog. Det har vært spennende å få økt forståelse for studentenes eget perspektiv på danseundervisning og danseutdanning.»Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern