NDH etterstreber kontinuerlig å innhente og utnytte ny kunnskap både i det daglige arbeid med studentene og i et langsiktig perspektiv. Det FoU-arbeid som bedrives på NDH skal dokumenteres og formidles på en måte som gagner både studenter og personale på høyskolen og det omgivende samfunn.

Et viktig forum for det kunstneriske og pedagogiske utviklingsarbeid er FoU- seminarer hvor eksterne forelesere og NDH’s pedagoger har mulighet for å fremlegge og diskutere deres forskningsresultater. Seminarene fokuserer på bestemte temaer for å belyse vesentlige faglige områder som ikke nødvendigvis er eksplisitt relatert til forskning.

NDHs strategi for FoU gir dels alle ansatte en minimumsprosent til faglig utvikling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dels avsettes til konkrete prosjekter. I de senere årene har et vesentlig innsatsområde vært å heve de ansattes formelle kompetanse og kvalifisering for lektorater og førstestillinger.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern