Å gjøre dansen til sin 

Bachelorstudenters levde erfaringer i moderne- og samtidsdans 
Irene Velten Rothmund 

Sammendrag

Målet for avhandlingen er å undersøke dansestudenters levde erfaringer med ulike tradisjoner innenfor moderne- og samtidsdans i en bachelorutdanning i dans. Prosjektet er basert i Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutikk og Max van Manens hermeneutiske fenomenologiske metode. Materialet består av logger og intervjuer som er samlet inn over en lengre periode fra 11 studenter ved Norges dansehøyskole, en institusjon forskeren er ansatt ved. Materialet er organisert i fire hovedområder, som fortolkes i avhandlingens fire hovedkapitler: 1) Tradisjoner i moderne- og samtidsdans, 2) Læring i moderne- og samtidsdans, 3) Tilstedeværelse i kroppen og i dansen og 4) Transformasjon – å bli danser og pedagog i moderne- og samtidsdans. Hvert kapittel har sin egen teoretiske linse, hvor de mest sentrale er Gadamers forståelse av tradisjon, lek og danning, Peter Jarvis' modell for helhetlig læring og noen utvalgte temaer fra Maurice Merleau-Pontys fenomenologi. Avhandlingens forskningsbidrag er knyttet til 10 hovedtemaer som utgjør kjennetegnene ved studentenes levde erfaringer gjennom utdanningen. Det siste hovedtemaet, å gjøre dansen til sin, kjennetegner studentenes transformasjon gjennom utdanningen, og er også sentralt for de øvrige hovedtemaene. Forskningen identifiserer tre nivåer i hvordan studentene gjør dansen til sin: Det første nivået, å inkorporere bevegelse, teknikk og stil, dreier seg om studentenes daglige arbeid med å lære dans. Det andre nivået, å føle eierskap til dansen, kroppen og egen fagkunnskap, viser til en mer dyptgående endring over tid, hvor studentene opparbeider seg en kroppslig kunnskap i dans. Det tredje nivået, å gjøre et repertoar av praksiser til sitt, har fokus på en endring i studentenes relasjon til moderne- og samtidsdanstradisjonene, og hvordan de inkorporerer samtidsdanstradisjonen i sine egne liv og selvforståelse. Gjennom å løfte frem studentenes stemme, bidrar avhandlingen med ny kunnskap om prosesser i en profesjonsutdanning i dans, et område det finnes lite eksisterende forskning på. Med vekt på studentenes erfaringer i deres daglige dansetrening belyses i tillegg hvordan moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans kan forstås som dels ulike tradisjoner, med ulike syn på blant annet danseteknikk, kropp og estetiske idealer..


-----

NDH etterstreber kontinuerlig å innhente og utnytte ny kunnskap både i det daglige arbeid med studentene og i et langsiktig perspektiv. Det FoU-arbeid som bedrives på NDH skal dokumenteres og formidles på en måte som gagner både studenter og personale på høyskolen og det omgivende samfunn.

Et viktig forum for det kunstneriske og pedagogiske utviklingsarbeid er FoU- seminarer hvor eksterne forelesere og NDH’s pedagoger har mulighet for å fremlegge og diskutere deres forskningsresultater. Seminarene fokuserer på bestemte temaer for å belyse vesentlige faglige områder som ikke nødvendigvis er eksplisitt relatert til forskning.

NDHs strategi for FoU gir dels alle ansatte en minimumsprosent til faglig utvikling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dels avsettes til konkrete prosjekter. I de senere årene har et vesentlig innsatsområde vært å heve de ansattes formelle kompetanse og kvalifisering for lektorater og førstestillinger.

-----

NDHs strategi for FoU gir dels alle ansatte en minimumsprosent til faglig utvikling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dels avsettes til konkrete prosjekter. I de senere årene har et vesentlig innsatsområde vært å heve de ansattes formelle kompetanse og kvalifisering for lektorater og førstestillinger.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern